Terminai ir sąlygos

Spalvų pasakos interneto parduotuvės www.spalvupasakos.lt pirkimo-pardavimo taisyklės:


1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės - tai šios nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu www.spalvupasakos.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. 
1.2. Internetinė parduotuvė - www.spalvupasakos.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas paslaugas. 
1.3. Pardavėjas - Spalvų Pasakos, veikianti adresu Rotušės a. 26 Kaunas, internetinis adresas www.spalvupasakos.lt                                                                                                                               

1.4. Pirkėjas - asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje. 

1.5. Prekės - Pardavėjo organizuojamos meninės veiklos menų studijoje Kaune.

1.š. Pirkimo pardavimo sutartis - tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.
2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę klientai, kurie yra:
2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.2.2. juridiniai asmenys.
2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
2.4. Nepilnamečiams asmenims draudžiama jungtis prie Interneto parduotuvės, užsiregistruoti Internetinės parduotuvės sistemoje arba įsigyti prekių Internetinėje parduotuvėje.
2.5. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu.
2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
2.7. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
2.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pinigai už įsigytas prekes nėra grąžinami. Jeigu dalyvis, įsigijęs prekę, negali dalyvauti užsiėmime, 6 mėn. bėgyje jis gali rinktis bet kurį kitą studijos renginį už tą sumą.                                                                       4.3.  Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
4.5. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti prekių įkainius.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti kokybiškas prekes Pirkėjui.


8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Bankinių pavedimų į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.  
8.2.2. Pirkėjui neturint galimybės atlikti bankinio pavedimo, mokėjimas atliekamas grynais pinigais prekės atsiėmimo vietoje, prieš renginį. Šiuo atveju Pirkėjas apie dalyvavimą privalo pranešti iš anksto, Pardavėjo nurodytu telefonu. 


9. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus, nuolaidas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.
9.3. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.
9.4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.
9.5. Nuolatiniams Pirkėjams yra taikoma 10% nuolaida. 
9.6. Į renginį atėjus dviese, ar keliese, taip pat Pirkėjui, švenčiančiam gimtadienį, taikoma 10 % nuolaida. 

10. PREKIŲ ATSIĖMIMAS

10.1. Pirkėjas prekes atsiima Pardavėjo nurodytoje vietoje ir Pardavėjo nurodytu laiku.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

12.1. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir Pirkėjui negalint atsiimti prekės nustatytoje vietoje ir nustatytu laiku (negali dalyvauti renginyje), Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją nurodytu telefonu ir gali rinktis kitą, tokios pačios vertės prekę ir Pardavėjo nurodyto renginių kalendoriaus. 

12.2 Prekė parduoda susirinkus ne mažiau keturių žmonių grupei. Grupei nesusirinkus, pinigai už prekę yra grąžinami.

12. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja. 

13.2. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

13. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

13.1. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo ir garantinio aptarnavimo) tikslais. Pirkėjo asmens duomenys naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Pirkimo pardavimo sutarties kylančius įpareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis. 
13.2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, adresas, elektroninio pašto adresas, taip pat su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, prekes, suteikta nuolaida). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi 3 metus, nuo prekės įsigyjimo momento. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo. 
13.3. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 13.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam įvedant savo duomenis prekės pirkimo metu). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
13.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
13.4.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.
13.4.2. Kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.
13.5. Pirkdamas Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų paminėtus jo asmens duomenis.
13.6. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.
13.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma arba pokalbiais telefonu. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.
15.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su bet kokiais pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas gali susipažinti Pardavėjo internetiniame tinklalapyje. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
15.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu - pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.